Algemene voorwaarden

Art. 1 Toepassing – Uitsluiting voorwaarden klant

1.1 De overeenkomst met eSwitch. (hierna ‘de firma’) komt tot stand onder de hierna vermelde algemene voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Deze afwijkingen zullen voorrang hebben op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden, evenals de afwijkingen hierop, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de firma.
1.2 De algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant (hierna ‘de klant’) worden uitdrukkelijk uitgesloten. Ondertekening namens de firma van een contract of enig ander document houdt geen aanvaarding in van bedingen die strijdig zijn met de algemene voorwaarden en/of afwijkingen op deze algemene voorwaarden van de firma.
Art. 2 Aanbiedingen, offertes en bestekken – Prijzen

2.1 Aanbiedingen, offertes en bestekken van de firma vervallen 30 dagen na het opmaken ervan, behoudens andersluidende bepalingen en behoudens hetgeen hierna bepaald.
2.2 Aanbiedingen, offertes en bestekken, hetzij door de firma, hetzij door een tussenpersoon/vertegenwoordiger opgemaakt, zijn steeds vrijblijvend en leiden enkel tot een overeenkomst met de firma voor zover deze door de firma niet binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de klant schriftelijk herroepen wordt.
2.3 De overeengekomen prijzen kunnen eenzijdig door de firma gewijzigd worden, zonder dat de klant daaraan het recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen, in geval:
de prijzen door de wet of om het welk ander na te leven voorschrift gewijzigd worden;
van overmacht, devaluatie, herwaardering van vreemde munten en/of onvoorziene omstandigheden zich voordoen, tenzij de firma en de klant anders overeenkomen.
2.4 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere belastingen op de verkoop van goederen en/of de levering van diensten. De BTW en eventuele andere belastingen op de verkoop van goederen en de levering van diensten zijn steeds ten laste van de klant.
Art. 3 Leverings-, uitvoerings- en andere termijnen

Alle termijnen zijn benaderend. Bij overschrijding van een bindende termijn zal de klant, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de firma en de klant, geen schadevergoeding kunnen vorderen van de firma, doch de overeenkomst kunnen verbreken zonder tot schadeloosstelling aan de firma gehouden te zijn.
Art. 4 Onderaanneming

De firma kan voor de uitvoering van haar verbintenissen steeds beroep doen op onderaannemers.
Art. 5 (Toegang tot) de werf

5.1 De klant staat er voor in dat de werf vlot toeganke­lijk is voor de bouwmaterialen en voor alle personeel en materieel (vrachtwagens, liften, etc.) van de firma en/of haar onderaannemers. De klant zal alle maatregelen nemen om uitvoering van de werken door de firma toe te laten zonder risico op beschadiging van op de werf aanwezige goederen of reeds uitgevoerde werken. De klant ontslaat de firma van alle aansprakelijk­heid en zal de firma tevens vrijwaren voor alle vorderingen van derden voor schade die bij de uitvoering van de werken zou veroorzaakt worden.
5.2 De klant is steeds bewaker van de werf. De klant draagt alle risico voor beschadiging of verlies van bouwmaterialen, gele­verde goederen en uitgevoerde werken, alsook het materieel van de firma en haar onderaannemers. Herstel, vervanging of we­deropbouw wordt uitgevoerd in regie.
Art. 6 Meerwerken – Bewijs van de overeenkomst

6.1 Meerwerk wordt steeds in regie uitgevoerd.
6.2 De uitvoering van een werk of meerwerk zonder onverwijld protest van de klant geldt als bewijs van het bestaan van een overeenkomst tot uitvoering van dat werk in regie.
6.3 Bij werken in regie worden ook alle verplaatsingen aangerekend.
6.4 De klant zal instaan voor de betaling van parkeerkosten, wegmarkering, of andere vergunningen nodig tijdens of voor de uitvoer van de werken..
Art. 7 Overmacht

7.1 In geval van overmacht heeft de firma het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en die niet aan de firma toerekenbaar is, zoals o.m. volgende niet-limitatief opgesomde omstandigheden: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand sabotage, werkstaking, bedrijfsbezetting, vervoersstremmingen, tekortkomingen van de toeleveranciers en alle overige door de firma niet gekende of niet voorzienbare omstandigheden.
7.2 Gedurende de periode van overmacht behoudt de firma zich het recht voor om de bestelde goederen of prestaties door een gelijkaardige kwaliteit te vervangen. Bij blijvende overmacht heeft de firma het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de klant hieraan enig recht op schadevergoeding lastens de firma ontleent. Indien de firma reeds gedeeltelijk heeft gepresteerd, is de firma gerechtigd tot een redelijke vergoeding van de kosten van die prestatie, welke de firma tot het moment van intreden van de overmacht gemaakt heeft.
Art. 8 Aansprakelijkheid

8.1 De klant dient alle werken van de firma onmiddellijk na beëindiging van de werken grondig te (laten) controleren. Onverminderd eerdere aanvaarding, worden werken onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schrifte­lijke klacht binnen de 10 dagen na beëindiging van de werken en in elk geval zodra ze geheel of gedeel­telijk in gebruik worden genomen of andere materialen of constructies op, tegen, voor of langs uitgevoerde werken worden aangebracht.
8.2 Aanvaarding dekt alle zichtbare gebre­ken, waaronder verstaan wordt alle gebreken die door een vakman en na grondig onderzoek kunnen ontdekt worden. Aanvaarding dekt ook verborgen gebreken, die de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang brengen.
8.3 Bij schade veroorzaakt zowel door de firma als door derden en/of de klant, is de firma slechts aansprakelijk in de mate haar fout(en) tot de schade heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van de firma wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van de firma in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is de firma hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade. Elke vordering uit hoofde van indirecte of gevolgschade is uitgesloten.
8.4 Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van de firma vervalt bovendien één jaar na de levering c.q. beëindiging van de werken (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren), tenzij bij aanneming de artikelen 1792 en 2270 B.W. van toepassing zijn. In geval van aansprakelijkheid is de firma bovendien enkel ge­houden te herstellen of te vervangen, naar keuze van de firma, zonder enige verdere aanspra­kelijk­heid en zonder dat de klant verder verhaal heeft. Bovendien is elke aansprakelijkheid beperkt tot 50 % van de factuurwaarde, exclusief BTW, omzetbelasting of taksen.
Art. 9 Facturen en betalingen

9.1 De klant dient facturen van de firma onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de klant on­weerlegbaar geacht een factuur van de firma aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest d.m.v. aangetekend schrijven aan de firma binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Behoudens tegenbewijs zal elke factuur geacht worden ontvangen te zijn door de klant de derde werkdag na factuurdatum.
9.2 Facturen van de firma zijn betaalbaar 14 kalenderdagen na factuurdatum, zonder korting. Indien de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties niet van toepassing is of tot lagere intrest of schadeloosstelling aanleiding geeft, is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest aan 12 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 12 % op het achterstallig bedrag met een minimum van 150 EUR verschuldigd. Bij gebrek aan betaling vóór vervaldag van één factuur worden alle overige, zelfs de niet-vervallen facturen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Bij gebrek aan tijdige betaling heeft de firma het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de rechten van de firma o.g.v. de wet, de overeenkomst en de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden.
9.3 Kortingen, aftrekken, inhoudingen en dergelijke meer, om welke reden ook, worden niet toegestaan.
9.4 Korting contact is toegestaan, de klant kan hiervoor 2% inhouden van de in dat geval betreffende factuur
9.5 Bij betalingsachterstal en/of in het geval de klant in gebreke blijft een overeengekomen zekerheid te stellen, heeft de firma het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de klant te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie betreft. Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de klant is de firma ge­rechtigd integrale vooruitbetaling te eisen, al­vorens de overeenkomst (verder) uit te voeren.
9.6 Uitgifte van cheque of wissel heeft nooit schuldvernieuwing tot gevolg.
Art. 10 Eigendomsvoorbehoud en risico

Alle werken blijven eigendom van de firma tot de klant zijn verbintenissen integraal heeft voldaan. Dit belet niet dat alle risico voor arbeid en werk op de klant overgaat zodra het is uitgevoerd.
Art. 11 Verbreking en ontbinding

Als de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) verbroken wordt door of ontbonden wordt lastens de klant, is de klant aan de firma een forfaitaire schadevergoeding voor gederfde winst verschuldigd gelijk aan 30 % van de prijs voor de geannuleerde werken, onverminderd het recht van de firma op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt en alle andere schade en op betaling van de prijs voor het reeds gepresteerde werk.
Art. 12 Verjaring

Behalve als de artikelen 1792 en 2270 B.W. van toepassing zijn, verjaren alle vorderingen tegen de firma twee jaar na levering of beëindiging van de werken, onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden.
Art. 13 Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten met de firma worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd.
Art. 14 Splitsbaarheid

Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van hui­dige voorwaarden beperkt zich tot de betreffende bepaling(en) en laat de ove­rige bepalingen van huidige voorwaarden onverlet.